Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 

臺灣這塊地,也是牠們的家!

                               小小的臺灣,孕育了豐富的資源以及許多獨特
                               的臺灣原生物種。應該被積極保護與珍惜的這
                               些動物,不論是生命安全還是生長環境,都遭
                               到人類的嚴重破壞及威脅... 近十年來,許多台
                               灣特有亞種的野生動物都因為人為因素、棲地
                               破壞,都剩下不到 1000 隻,幾乎都被列為「
                               極度瀕危動物」。臺灣的山與海,是人類的資
                               源,更是這些動物生存的家園,他們也一樣,
                               都還想活下去...

 

野灣野生動物保育協會
WildOne

以 One Health、生命等價為核心理念,期望透過野生
動物救傷與復健做為民眾之間的橋樑 , 並在未來投注
於野外與保育研究, 達到推廣生態保育、 野生動物復
育、環境保護的理想,追求自然與建設的平衡點。